Актуално

София, семинар на Браншовата камара на химическата промишленост "REACH - Нотифициране на химикали, смеси и специфични химикали". Семинарът се организира с цел да се предостави актуална информация във връзка с новите изисквания, касаещи произвежданите и използвани химикали.

Всеки производител или вносител, който пуска на пазара вещества, трябва да подаде нотификация към Европейската Агенция по химикали с цел включване на тази информация към Списъка за класифициране и етикетиране (C&L), който представлява база данни, съдържаща основна информация за класификация и етикетиране на нотифицирани и регистрирани вещества от производители и вносители. Веществата трябва да се нотифицират в срок от един месец след пускането им на пазара. Изискването за нотификация включва:

  • всички вещества, които подлежат на регистрация по REACH;
  • всички вещества, класифицирани като опасни и които са пуснати на пазара в самостоятелен вид или в смес над пределните граници на концентрация, които водят до класифициране на сместа като опасна.

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още