Виена, Конгрес на ЕКП - Европейската конфедерация на профсъюзите.

В Конгреса участват 637 делегати и гости от 90 европейски държави. КНСБ е представена от президента си Пламен Димитров, лидерът на СБУ Янка Такева и главният икономист на синдиката Любен Томев. По линия на европейски институции в конгреса участват още д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ, президентът на СТСБ Екатерина Йорданова, Цветелина Милчелиева, лидер на ФНСОЛП.

"Манифестът за нов социален договор за Европа" стана основен документ на Конгреса, който  включва:

  • Реформа на икономическата политика на ЕС, бюджета и паричния съюз за насърчаване на социалната справедливост, инвестициите, благоприятстващи заетостта, устойчивия растеж и справедливото, прогресивно данъчно облагане като цели на европейската социална политика;
  • Пълно прилагане на 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права, приет от ЕС през 2017 г., включително равенство между половете, равни възможности, право на справедливо заплащане и право на образование, обучение през целия живот.
  • Действия на ЕС за подкрепа на по-силно колективно договаряне - преговори между работодатели и синдикати относно заплащането и условията на труд - във всички страни от ЕС.
  • Социално справедлив преход към нисковъглеродна, цифрова, автоматизирана и глобална икономика - със законодателство, политики и фондове на ЕС, за да се гарантира, че никой няма да остане извън системата
  • Утвърждаване чрез европейското право на бъдещето на труда, което ще включва намаляване на несигурната заетост, установяване на правата на работещите в нови форми на работа, спиране на социалния дъмпинг и дъмпинга в заплащането, изграждане на справедлива мобилност на работещите и равно третиране;
  • Реформа на правото на ЕС за засилване на информирането и консултирането на работещите, представителството на работещите в управителните съвети на дружествата и европейските работнически съвети.

Конгресът от Виена избра Лоран Берже за президент, от френския синдикат CFDT, за  генерален секретар досегашния Лука Визентини, от италианския UIL и за негови заместници Пер Хилмерсон от Швеция и досегашния конфедерален секретар Естер Линч.

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още