Актуално

00 ч. Министрество на икономиката, заседание Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество за химически сектор за обсъждане на инспекционната дейност на ИА Главна инспекция по труд през 2018 г. „Осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, държавната служба и трудовата мобилност“. През 2018 г. контролните органи на ИА ГИТ са извършили 226 проверки в 125 предприятия от икономическа дейност "Производство на химични продукти” (код 20 от КИД-2008), в т.ч. за периодичен контрол – 120 броя проверки (53% от общия брой на извършените проверки). За проучване на сигнали за нарушения на трудовото законодателство са извършени 35 проверки – сравнително нисък дял спрямо средното за страната. В същото време са извършени и осем проверки във връзка с разследване на злополуки на работното място. За проверка изпълнението на дадените предписания са извършени 104 проверки.

През 2018 г. продължи установената в ИА ГИТ практика по време на проверките да се канят за участие представители на синдикални организации и представители на работещите в КУТ/ГУТ. През 2018 г. няма извършена проверка с участието на представители от синдикалните организации в химическия бранш. Средният показател за страната също е много нисък – едва в 0,3% от проверките са взели участие представители на синдикалните организации в проверените предприятия.

По отношение участието на представителите на работниците от КУТ/ГУТ в проверките, извършвани от контролните органи на Инспекцията по труда през 2018 г., данните показват, че над 18% от проверките са с тяхно участие, докато средния показател за страната е 6%.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач