Актуално

Заседание на секторен съвет „Индустрия“, стартира новият проект на КНСБ „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне на секторно равнище". Настоящото предложение е разработено изцяло в обхвата на целевата сфера "усъвършенстване на социалния одит, социалния диалог, подобряване на условията на труд и колективното трудово договаряне". Проектът е в отговор на предизвикателствата на пазара на труда, породени от развитието на икономическите процеси и директно допринася за повишаване уменията и адаптивността на работната сила, като отразяват и специфичните потребности на целеви групи.

Проектът има национален обхват и третира проблемите на адаптивността, гъвкавостта и сигурността на заетите от гледна точка на потребности и ангажименти в областта на колективното трудово договаряне, което допринася за гъвкавостта и сигурността в прилагането на политики, които работят едновременно на съвременните пазари на труда, за подобрена организация на труда и трудовоправни отношения и за модернизиране на социалната сигурност и сигурността на заетостта.

При формирането на националната политика в тази сфера, КНСБ активно подпомага достигането на гъвкавост и сигурност, което в този проект се характеризира с ангажирането на социалните партньори, както и с отчитането на специфични национални дадености и потребности при предвиждането на конкретни, съвместни дейности и предложения на социалните партньори.

Съвместно провеждане от партньорите по проекта (КНСБ, КРИБ, БСК и АИКБ) на консултации по икономически, социални, екологични, трудово-правни и други въпроси и развитие на обхвата и тематичното съдържание на колективните трудови договори е гаранция за практическата приложимост на резултатите сред работодателите. Участието на най-големите представителни организации на работодателите и работниците и служителите в един общ проект е и гаранция за устойчивостта на резултатите, като и на висок ефект на мултипликация на постигнатите резултати.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още