Актуално

София, Секторна среща за представяне на секторния анализ „Социалният диалог и колективното договаряне в химическия сектор за подобряване на адаптивността на заетите“ разработен от Национална федерация на труда ”Химия и индустрия" - КНСБ в партньорство с Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) и Българска камара на химическата промишленост (БКХП). Основни участници във форума бяха Президента на КНСБ Пламен Димитров, Изпълнителният директор на Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика Гергана Андреева, Главният секретар на Българската камара на химическата промишленост Ренета Копанданова Председателя на НФТ „Химия и индустрия “ Красимир Кръстев и представители на синдикалните и работодателските организации.

Форумът прие Меморандум за социално партньорство Меморандум за социално сътрудничество и партньорство за  насърчаване съвместните действия на социалните партньори в процеса на разработването и въвеждането на практики и инструменти за адаптиране на заетите в предприятията в избрани от тях сфери на действие, както и за разширяване на приложното поле на добрите практики на функциониращ социален диалог и колективно трудово договаряне.

Меморандум за социално сътрудничество и партньорство – Вижте като PDF

Представеният анализ характеризира индустриалните отношения в химическия сектор от гледна точка на социалния диалог и колективното договаряне и отразява специфичните условия на тяхното проявление за подобряване адаптивността на заетите. Той представя развитието и състоянието на сектора, предизвикателствата пред него и възможностите за подобряване на диалога и обединяване на усилията на социалните партньори за развитието му.

Химическата индустрия като цяло има високи изисквания към квалификацията на работещите и потребност от висши и средни квалифицирани инженери и специалисти, се посочва в анализа. Квалификационната структура на персонала през годините се запазва в относително еднакво съотношение, с изключение на производството на каучук и пластмаси, където преобладават заетите с по-ниско образование.

При вас са специалистите и те трябва да бъдат запазени, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на форума. Той посочи предимствата на съвместните усилия на бизнеса и синдикатите, които заедно могат да генерират програми, политики и стъпки за устойчиво развитие.

03.09.2020 - София, Секторна среща за представяне на секторния анализ „Социалният диалог и колективното договаряне в химическия сектор за подобряване на адаптивността на заетите“ 03.09.2020 - София, Секторна среща за представяне на секторния анализ „Социалният диалог и колективното договаряне в химическия сектор за подобряване на адаптивността на заетите“ 03.09.2020 - София, Секторна среща за представяне на секторния анализ „Социалният диалог и колективното договаряне в химическия сектор за подобряване на адаптивността на заетите“ 03.09.2020 - София, Секторна среща за представяне на секторния анализ „Социалният диалог и колективното договаряне в химическия сектор за подобряване на адаптивността на заетите“

Химическият сектор в България създава заетост за 53 864 работници и служители. Това са 5,22 % от заетите в индустрията. Основната част – близо 95 на сто от работещите в сектора, са квалифицирани специалисти. Със средно образование са 67,2 процента, а с висше – 27,2 на сто.

Заетите в сектора работят в общо 2393 предприятия. Най-много – над 31 хил. са в производство на изделия от каучук и пластмаси, над 13 хил. са в производството на химически продукти, близо 8 хил. – в производството на лекарствени вещества. През последните години химическият сектор реализира близо 20 % от износа на страната. Преобладаващата част от предприятията са микро и малки, каза Кръстев.

„Демографският проблем влияе както пряко, така и косвено върху развитието на химическата промишленост и това се отнася, както за общата потребност така и за качеството на работната сила. Химическата индустрия загубва своята атрактивност, привлекателност за младите хора, не на последно място поради ниското заплащане на труда в някои от браншовете на сектора.  Настоящото и бъдещото развитие на химическия сектор ще изисква все повече висока професионална и интердисциплинарна подготовка на инженерни и изпълнителни работници и специалисти“, посочва анализът, представен от председателя на НФТ „Химия и индустрия “ Красимир Кръстев.

В анализа е включено изследване на федерацията сред работещите в сектора за мотивацията, удовлетвореността на работниците и служителите на работното място, професионалната им реализация, екипната работа и участието им трудовия процес, вземането на решения и отношението към социалния диалог и колективното договаряне. Проведено е в 17 предприятия от химическия сектор и обхваща близо 1000 души.

Резултатите показват, че 83,5% от работещите са удовлетворени от работата и професията, която упражняват, и възможностите за изява, които тази работа предлага. Това е особено характерно за браншовете изкуствени торове, пластмасови изделия, дистрибуцията на природен газ и петролни продукти и бои и лакове и в по-малка степен в  предприятията за каучукови изделия.

В областта на удовлетворението от възможностите за развитие на работното място има силно колебание в отговорите в почти всички браншове и позитивни оценки в парфюмерийната промишленост и в производството на бои и лакове.

По-категорично е неудовлетворението за справедливостта в заплащането и материалната оценка на труда. Най-висок процент на неудовлетворение показват заетите в производството на каучукови изделия – 86,1 на сто, а като цяло най-висок е процентът сред младите хора.

Близо 60 на сто от изразилите недоволство не членуват в синдиката. Това е необяснимо за мотивацията, тъй като по-справедливо заплащане на труда може да се постигне именно с участие в социалния диалог и колективното договаряне.

В момента  в сектора има 27 предприятия с действащ Колективен трудов договор и обхват от 7675 работници и служители, което представлява 80 % от предприятията, в които има синдикални организации и 14% от предприятията с над 50 заети. Като обхват на работещите с колективни трудови договори в сектора това са 16,7% от заетите.

Кръстев предложи да се изготви Пътна карта за развитие на социалния диалог, с която да се посочат стъпките за укрепването му и подобряване на практическите резултатите за конкурентноспособност и по-добър социален статус.

Анализът посочва предимствата на колективния трудов договор на браншово равнище, който установява стандарти за отделния бранш, общите ангажименти за гарантиране на качествена заетост и безопасни условия на труд. Формулирани са и предложения, насочени към социалните партньори, целящи активизиране на секторния социален диалог:  съгласуване на възможните подходи за рамката и характера на браншовото колективно договаряне;  анализ на нормативните разпоредби, които затрудняват браншовото колективно договаряне;  формиране на браншови съвети за социално сътрудничество в 6-те икономически дейности в химическия сектор, с функции за договаряне; консултиране на позиции за подписване на Рамкови браншови споразумения в химическия сектор по отношение на общите условия, правила и принципи, в случай, че те не намират конкретизация в браншови колективни договори; провеждане на консултации на заетите лица в предприятията в областта на трудовата заетост,  кариерното планиране и обучения, иновативни практики в организацията на работа, системи и политики по заплащане, безопасност и здраве на работното място, трудови и осигурителни отношения и др., за повишаване на адаптивността на заетите и др.

Главният секретар на Българската камара на химическата промишленост Ренета Копанданова сподели основните изводи и заключения направени в секторния анализ. Секторното социално партньорство има добри практики със сключния Пакт за социално сътрудничество и редица съвместни форуми, дискусии и семинари. Наличието на фрагментирани работодателски структури и ниското ниво на представителство се оказват сериозен проблем пред сключването на секторни споразумения и колективни договори. За да бъде успешно колективното договаряне трябва да се използва положителния опит и добрите практики от сектора постигнат на фирмено ниво. Химическата индустрия загубва своята атрактивност, привлекателност за младите хора за техническо и инженерно образование.

Изпълнителният директор на Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика Гергана Андреева представи направения анализ в бранша, направеното  анкетно проучване в предприятията, изследването на основните проблеми за адаптиране на заетите лица. Наемането на персонал по трудови договори по време на кампаниите е проблем и от трудово правен и от социален характер. Затова се работи по програми за повишаване на компетенциите на служителите, за да се преодолее огромният проблем с липсата на кадри в сектора.

96% от компаниите в браншовата организация за семейни, микро и малки и това е единствената бариера пред подписването на колективни договори. Въпреки това благодарение на традициите в тези предприятия са застъпени много социални придобивки за персонала. Спадът от близо 40% в производството и износа в бранша очертава следващата година като изключително трудна, тъй като кризата вече дава своето силно отражение.

Меморандум за социално сътрудничество и партньорство – Вижте като PDF

03.09.2020 - София, Секторна среща за представяне на секторния анализ „Социалният диалог и колективното договаряне в химическия сектор за подобряване на адаптивността на заетите“ 03.09.2020 - София, Секторна среща за представяне на секторния анализ „Социалният диалог и колективното договаряне в химическия сектор за подобряване на адаптивността на заетите“ 03.09.2020 - София, Секторна среща за представяне на секторния анализ „Социалният диалог и колективното договаряне в химическия сектор за подобряване на адаптивността на заетите“ 03.09.2020 - София, Секторна среща за представяне на секторния анализ „Социалният диалог и колективното договаряне в химическия сектор за подобряване на адаптивността на заетите“

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач