Актуално

 София, КНСБ, Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“ Форум в рамките на проект BG05M9OP001-1.051-003 „Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На форума е представен Обобщен анализ от Секторните анализи на процесите на социален диалог и колективно трудово договаряне, на основни членове на КНСБ,  в партньорство с браншови работодателски организации, членове на БСК, КРИБ и АИКБ. Представени са основни тенденции на секторния диалог и колективно трудово договаряне на браншово равнище и в предприятията,  добрите практики, проблемите, както и перспективите за тяхното развитие.

 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач