Актуално

Европейската комисия предлага нови обвързващи гранични стойности на професионална експозиция (BOEL) за акрилонитрил, никелови съединения и бензен в четвъртия пакет от преразглеждането на Директива 37/2004/ЕO за канцерогените и мутагените (CMD):


Предложение на ЕК за нови изменения на Директива 2004/37/ЕО

ЕК предложи нови изменения на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа.

Европейската комисия публикува Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа.

Това е четвъртото предложение за изменение на Директива 2004/37/ЕО (след предложенията за изменение от 2016 г., 2017 и 2018 г., с които беше разгледано излагането на работниците и служителите на 26 химични вещества.

 С него се въвеждат задължителните гранични стойности на професионална експозиция за още три елемента: 

  • акрилонитрил (нова гранична стойност);
  • никелови съединения (нова гранична стойност);
  • бензен (занижена гранична стойност)..

Тази инициатива е част от предприетите от Европейската комисия ангажименти за борба с рака. В съобщението се отбелязва, че допълнителното подобряване на защитата на работниците от професионални ракови заболявания е още по-важно, като се има предвид, че според Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) раковите заболявания са първата причина за смъртни случаи в ЕС, свързани с работата:

 52 % от годишните смъртни случаи, свързани с професията, понастоящем се дължат на свързани с работата ракови заболявания, докато

  • 24 % са в резултат на болести на сърдечносъдовата система,
  • 22 % — на други заболявания и
  • 2 % — на наранявания.

Прогнозните изчисления показват, че над 1.1 милиона работници и служители от различни сектори са изложени на експозиция на посочените три агента и ще се възползват от подобрената защита на работното място, която се предлага с новите правила.

Предстои обсъждане на предложението в работните групи към Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач