Актуално

Заседание на Постоянен консултативен комитет по въпросите на колективното договаряне на КНСБ обсъждане на план за действие на КНСБ по повод транспонирането на Директивата относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, Работен проект на действия на КНСБ във връзка с очакваното приемане на Директивата и нейното транспониране в България. Работният проект предвижда действия в следните направления:

  • Провеждане на кампании за договаряне на работните заплати на всички равнища и за предприемане на бъдещи действия в тази насока;
  • Съгласуване с работодателите и държавата на механизъм за определяне на националната МРЗ
  • Стартиране на ежегодното бипартитно договаряне на МРЗ по икономически дейности и професионално- квалификационни групи;
  • Изпълнение на постигнато съгласие от Тристранното споразумение от 2020 г. за ратификация на Конвенция 154 на МОТ за насърчаване на колективното договаряне

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач