Актуално

Позиция на КНСБ по проект на Постановление на МС за определяне размера на линията на бедност за 2023 г. оповестен за обществено обсъждане. Предложеният в Постановлението размер е 504 лв. или увеличението е с 22%, според Методиката за определяне линията на бедност от 2019 г.

Съгласно нея размерът на линията на бедност за страната се определя, като се използват данните за линията на бедност от изследването на SILC (Евростат) за предходната година, като размерът се индексира с цените на малката по състав кошница за м. декември на предходната година на годишна база.

През последните две години беше направен компромис при определянето на Линията на бедност, при което се утвърдиха размери с изоставане:  през 2021 г. – с 14.4% (369 лв. вместо 431 лв.), а през 2022 г. – с 10.2% (413 лв. вместо 460 лв.). При това, през 2021 г. беше направено изменение на методиката, с което се отмени корекцията за индексиране с цените за малката по състав кошница за м. декември на предходната година.

КНСБ счита, че с оглед постигането на прецизност и най-вече адекватност при определяне на линията на бедност е редно да се възстанови инструмента за коригиране с инфлацията (базиран на малката потребителска кошница) на данните на EU-SILC за Линията на бедност. При това положение предложената линия на бедност от 504 лв. трябва да се индексира с ръста на цените от м. декември от 7.4%.

КНСБ счита, че обективната Линия на бедност за 2023 г. трябва да бъде 541 лв. = 504 лв. х 107.4%).

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач