Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Управителен съвет и ФКК
заседание 24 февруари 2023 г., София

ДНЕВЕН РЕД:

1. Синдикален обзор на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2022 г.
1.1 Кампания "Колективното договаряне за достоен труд и заплащане" /етапна оценка/

2. Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ и членския внос за 2022 г.

3. Утвърждаване на бюджета и щата на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2023 г.

4. Разни:
4.1 Ревизионен доклад на ФКК за 2022 г.;
4.2 Свикване на Федералния съвет /годишното общо събрание на синдикалните организации/;
4.3 Актуална синдикална практика и организационни въпроси;
4.4 Проект "Партньорство в дигитална среда";

 

 РЕШЕНИЕ № 1

 1. Управителният съвет приема Синдикалния обзор на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2022 г. Възлага на ръководството да актуализира социално-икономическите информация и справката на ИА ГИТ за внасяне на обзора на заседанието на Федералния съвет.
 2. Управителният съвет приема като основни предизвикателства пред синдикалните организации на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2023 г.
 • политическата и институционалната криза, която забавя важните за индустрията решения в областта на възстановяването и устойчивото развитие на икономиката, зеления преход към по-ниски равнища на въглеродните емисии;
 • високите темпове на инфлацията и цените на основни енергийни ресурси, които се запазват, с опасност да въздействат на работните заплати и на доходите на работещите;
 • потребността от допълнително укрепване и насърчаване на социалния диалог и колективното договаряне с конкретни действия на секторно и фирмено равнище и националните параметри на Директивата за адекватни минимални работни заплати;
 • индустриалната среда с качествено нови технологични процеси, ниво на роботизация, дигитализация и информационни технологии и съпътстващите промени в професионалната структура на заетостта, на изискванията на работното място към образователното и квалификационно равнище на работната сила;
 • бъдещето на труда с неизбежните структурни промени и гъвкавите режими на работа, както и секторните политики за справедлив преход свързани с декарбонизацията и дигитализацията се нуждаят от съвместните действия на социалните партньори в диалог и колективно трудово договаряне;
 • индустриалната политика за създаването на нови и качествени работни места, за достоен труд, кампании и мерки за отговорността за запазване на здравето и безопасността на работниците;
 • преодоляване на спада на синдикалното членство и засилване на влиянието на синдиката на работното място, нова мотивация за членство и работа с новите и младите развитие и укрепване на синдикалното движение и международната синдикална солидарност.

 

т. 4.4 Проект "Партньорство в дигитална среда" - Кампания на КНСБ за обучение по дигитални компетенции на заети и безработни лица

РЕШЕНИЕ № 4.4

Управителният съвет предлага на синдикалните организации:

 • да проведат предварителни разговори с работодатели за проучване на нагласите и потребностите от обучение на заетите лица по дигитални компетенции в предприятието;
 • да посочат готовността на предприятието/организацията, за да се проведе информационна кампания и срещи с ръководствата на тези предприятия, с цел представяне на обучителната кампания и подписване на рамково споразумение за сътрудничество;
 • да изявят желанието си за участие в обучението на преподавателите по базово и средно ниво на дигитални компетентности;
 • да проучат наличието на потенциални компютърни учебни зали, които могат да се ползват за нуждите на обучението в предприятието или в населеното място, съвместно с РС на КНСБ;
 • да подготвят самостоятелно или съгласувано с работодателите списъци за обучение на базово и средно равнище и попълването на индивидуалната заявка до бюрото на Агецията по заетостта;
 • да съдействате на РС на КНСБ, в случай, че те имат инициативата да организират обучението по дигитални компетентности с работници и служители в предприятието;

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач