МОИТЕ ТРУДОВИ ПРАВА


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Правото на труд, за което държавата се грижи, за да създаде необходимите условия за това.

Всеки  гражданин в неравностойно положение има право на труд според степента на физическите и психическите си увреждания.

Всеки има право гражданин свободно да избира своята професия и място на работа, условия за професионална реализация и не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.

Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд и екологично чиста производствена среда за извършване на работата, за която са се наели.

Всеки има право на справедливо и достойно заплащане, според извършената работа и право на гарантиран социален и жизнено минимум.

Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите колективни икономически и социални интереси.

Право на почивка и отпуска при условия и по ред, определени със закон или договорени с колективен трудов договор.

Право на защита срещу неправомерни действия на работодателя и срещу незаконни уволнения и недопускане на дискриминация в трудовите отношения.

Право на гарантирано равенство във възможностите по отношение на народност, произход, пол, възраст, раса, семейно положение и т.н

Равнопоставеност в трудовите правоотношения и равна възможност на всички работници/служители и на работодатели като страни да участват в трудовите правоотношения.

Право на защита на правата и достойнството на работниците/служителите при изпълнение на задълженията им по трудовото правоотношение.

Право на информиране и консултиране на работниците и служителите във връзка с икономическата ситуация и развитие, свързани със заетостта, условията на труд, режима на работа, засягащи тяхното работно място.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач