Актуално

София, Хотел Форум, Семинар "Биоикономиката - инструмент на кръговата икономика".

Целта на семинара е представителите на заинтересовани фирми да се запознаят с принципите и дейностите в областта на биоикономиката, да се споделят добри практики при използването на био-разградими отпадъци, за рециклиране на въглерода и др. На семинара презентации направиха експерти от Европейската федерация по химическа индустрия, Химико-технологичния и металургичен университет, Лесотехническия университет и представители на химически компании и социални партньори.

През 2015 г. Европейската комисия обнови Стратегията за насочване на европейската икономика към по-интензивно и устойчиво използване на възобновяеми ресурси. Тази стратегия се нарича „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“.

"Биоикономиката обхваща производството на възобновяеми биологични ресурси -остатъци, странични продукти и отпадни потоци получавани от аграрното производство, горското стопанство, рибовъдството, аквакултурите, промишлеността и превръщането на тези ресурси в продукти с добавена стойност като храни, фуражи, биологични продукти, услуги и биоенергия", за постигане на пълен кръговрат на веществата и увеличаване енергийната независимост от изчерпаемите енергийни източници за сметка на неизчерпаемите.

Крайната цел на Стратегията "Биоикономика за Европа" е постигането на устойчиво развитие, т.е. производство и потребление в името на стабилно икономическо развитие на регионите и повишаване жизнения стандарт на населението при опазване на околната среда и ресурсите, както сега така и за в бъдеще.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач