Актуално

София, хотел"Рамада", Алианс за възходяща конвергенция на заплатите в ЕС

В рамките на единния пазар на ЕС все още съществуват големи различия в заплащането: между държавите, между секторите в рамките на държавите и в рамките на мултинационалните предприятия в различните държави, в които те са установени. Такива отклонения много рядко съответстват на различна степен на производителност или на разлики в икономическите резултати или разходите за живот. Напротив, различията в заплащането създават нелоялна конкуренция между икономиките и фирмите и оказват негативно влияние върху цялостната конкурентоспособност на единния пазар. Те допълнително обедняват нископлатените пазари на труда, предизвиквайки вредно въздействие от ефекта на "изтичане на мозъци", което унищожава публичните и частните инвестиции в образованието на младите хора.

Според генералния секретар на ЕКП Лука Визентини конвергенцията на заплатите е начин да се възстанови справедливостта в Съюза, която беше изчезнала през последните години.

Изходът е в националното секторно договаряне, което трябва да донесе справедливи заплати за справедлив труд, обяви той.

Еврокомисарят Мариане Тисен заяви, че Европейската комисия приветства този дебат, защото той е част от ценностите на Европейския стълб за социални права. Сближаването на заплатите издава послание не само за просперитет, но и за равенство и справедливост.

3 ПРИЧИНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА НИ ТРЕВОЖАТ ЗА НЕРАВЕНСТВАТА НА ЗАПЛАТИТЕ

ЗАПЛАТИТЕ НЕ СА СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

Всеки е съгласен, че увеличаването на заплатите трябва да следва увеличаване на производителността. Увеличението на производителността обаче значително надвишава увеличението на заплатите.
Увеличението на заплатите в Европейския съюз през последните 16 години би било ЧЕТИРИ пъти по-голямо, ако те напълно отразяват увеличенията на производителността. Между 2000-2016 г. производителността в ЕС-28 нарасна с 10%, но заплатите се увеличиха само с 2,5%. В някои държави-членки производителността се е увеличила, докато заплатите са намалели.

ЗАПЛАТИТЕ НАМАЛЯВАТ КАТО ДЯЛ ОТ БВП

Делът на БВП, отпуснат на заплатите, намалява от средата на 70-те години на миналия век. Заплатите съставляваха 72% от БВП на ЕС през 1975 г., а през 2017 г. съставляваха по-малко от 63%.
Изчисляването на загубените заплати от "дял на заплатите", при умерен дял от 66% (равнището, достигнато в ЕС в началото на 90-те години на миналия век), щеше даде на работниците в ЕС допълнителни 1764 EUR само през 2017 г.
Работниците не получават справедлив дял от богатството, което генерират - делът на печалбите е повече, отколкото в миналото.

РАБОТАТА НЕ Е ВЕЧЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ

Минималните заплати са доста под официалния праг на ниски заплати в много страни от ЕС.
През 2016 г. в 10 държави-членки на ЕС законовата минимална работна заплата е била или е под 50% от средната национална заплата, което явно затруднява изплащането й за на тези, които получават минималната работна заплата.
Минималните заплати ще трябва да се увеличат с 20% до 62% в тези 10 страни, за да достигнат прага на ниски заплати (определен от ОИСР на две трети от средната национална заплата).

26 юни 2018 г., София

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач