Актуално

Конгресен център „Глобус“, Дискусионен форум "Бъдещето на труда – предизвикателства и възможни решения"

Във връзка с отбелязване на 100-годишнината на Международната организация на труда през 2019 г. беше публикуван докладът „Работа за по-светло бъдеще“. Темата придобива все по-голяма актуалност с разширяващите се форми на труд, които водят до формиране на огромни трансформации в начините на наемане, полагане и заплащане на труда. Липсата на регулация във връзка с времето за работа и почивка увеличава натоварването, стреса и рефлектира в производителността  и възможността за почивка и възстановяване.

Дискусионният форум обсъди националните и браншовите предизвикателства, породени от бързата промяна на природата на труда по отношение на  технологично влияние на дигитализацията, своевременно усвояване и надграждане на подходящи знания и умения и как да организираме работната сила, как да осъществяваме колективното трудово договаряне в коренно различна среда.

Споделената синдикалната гледна точка от индустрията,  услугите и публичния сектор ще стане основа за изработването на Визията на КНСБ за дигитализацията и бъдещето на труда с предложения за мерки в отговор на скоростта на проявление на дигитализацията в индустриалните отношения.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач