Актуално

Брюксел, Изпълнителен комитет на Industriall Еurope.

139 делегати от 76 организации-членки на Industriall Европа взеха участие в заседанието на Изпълнителния комитет на европейската индустриална федерация в зала Аудиториум в сградата на Европейската конфедерация на профсъюзите. Заседанието беше открито от Президента на организацията Майкъл Василиадис.

Откриването стана в присъствието на Лука Визинтини генерален секретар ЕКП. Той представи визията и очакванията на Европейската конфедерация от предстоящите Европейски избори и националните синдикални дебати във връзка с европейските избори 2019 в отделни страни. Той също така представи приоритетите и плана за действие на предстоящия Конгрес на ЕКП от 21 до 24 май 2019 г.

България беше представена на Изпълнителния комитет от индустриалните синдикати на КНСБ организации-членки на Industriall Европа.

Същинската работа на Изпълнителния комитет започна с доклад на Секретариата за общата политическа дейност за периода декември 2018 г. - май 2019 г. представен от Генералния секретар Люк Триангъл.

Кратък обзор и въведение в Плана за климата на ЕС 2050, който стартира 28 ноември 2018 беше представен от Директора на Главна дирекция на Европейската комисия Артур Рунге-Метцгер. В отговор беше представено становището на IndustriAll Европа, който подкрепя идеята за неутрализиране на последиците от климатичните промени отразени Плана "Климат'2050", с уточнението, че мерките трябва да отразяват спецификите и особеностите на страните-членки и отражението им върху националните икономики.

Важно място в дневния ред беше отредено на резултатите от Конференция за колективно договаряне проведена на 6 и 7 декември 2018 г. в Братислава с участието на около 200 участници. Изпълнителният комитет одобри политическа резолюция за силно колективно договаряне, за да се преодолеят последиците от икономическата криза, да се подкрепи устойчивия растеж и да се осигури справедлив, проспериращ и приобщаващ свят за работа. Основните акценти на Политическата резолюция включват преодоляване на забавения ръст на заплатите, несигурната работа, очертаващото се понижаване на плътността на колективното договаряне, неравенствата в заплащането за една и съща работа, загубените работни мест от дигитализацията, липсата на знания и умения придружаващи цифровизацията за поколението 50+, злоупотребата с гъвкавост на работното време, както и на социална несигурност и бедността сред възрастните хора

Друга важна тема от дневния ред беше изграждане на профсъюзна сила(BTUP) като един от приоритетите в нашата европейска програма и основен приорите в Програмата от конгреса на industriAll Europe през юни 2016 г. Организациите-членки се ангажираха да поставят политиката на членство като основен принцип за силно синдикално движение. Изграждането на синдикална сила е универсална и основополагаща задача, където успехът зависи от това, доколко тя е добре интегрирана в структурите и дейности. Документът очертава четирите работни блока за успешното изпълнение на приоритета, и описва действията, предприети през 2019 - 2020 г., свързани с всеки работен блок.

Предприемане на инициативи за транснационално организиране на ниво мултинационални и големи компании;

Стратегическа подкрепа на филиалите в по-слабо в организираните синдикални сектори с европейско измерение;

Създаване на платформа за обмен на най-добри практики за организиране;

Подпомагане на обучението и изграждането на капацитет за укрепване на националните синдикални структури, за умения и капацитет за организиране и постигане на устойчиви резултати.

Един от важните документи на Изпълнителния комиетет "Безпрецедентни предизвикателства при оформянето на нашето бъдеще" беше представен от  Председателя на младежката работна група на Industriall Европа.

Младежката работна група на industriAll Европа е гласът на младите работници в сектора на металите, химията, енергетиката, минното дело, текстила, облеклото и обувките и свързаните с тях индустрии и дейности. Тази група действаме заедно, за да защити по-добре и да подобри равните права на младите работници и чираци в нашите индустрии и сектори. Днес младите хора ще бъдат първото поколение след Втората световна война и създаването на Европейската общност което ще живее по-лошо от предишното. Затова не можем да стоим настрана и да наблюдаваме как нашите условия на труд стават все по-несигурни, системите ни за социална сигурност се разрушават, а околната среда и здравето ни се унищожават. Ние не приемаме да бъдем поколение „работещи бедни“ и жертви на десен популизъм, изменение на климата и дигитализация.

Ето защо е от решаващо значение да се чуят гласовете на младите работници, които идентифицираха шест предизвикателства, които имат пряко въздействие върху условия на труд, модел на обществото и планетата, които ще наследи.

Борба с расизма, популизма и десния екстремизъм, които ни разединяват, чрез насърчаване на нашите човешки собствени ценности

Подобряване на качеството на нашата работа чрез организиране и колективно договаряне, което е под заплаха.

Справяне с изменението на климата и неговото въздействие върху работните места и недостига на ресурси на планета, която не сме унищожили.

Формиране на въздействието на дигитализацията върху работните места, които от една страна ще бъдат загубени и преместени извън Европа, а от друга ще бъдат заменени от нови работни места, в отговор на индустрията 4.0, с по-добри условия на заплащането и здравето и безопасността на работниците.

Образование и обучение, за добро начало на кариерата, което да преодолее разликата между училището и пазара на труда, за да бъде възнаграден с достойна заплата и редовен трудов договор.

Демокрация на работното място за защита на системите за представителство на младежта на ниво компания, защото демокрацията не трябва да спира до вратата на фабриката. Като млади работници ние силно осъзнаваме необходимостта от укрепване на системите за представителство на младежта на ниво компания, на правото на сдружаване, на колективно договаряне и информация, на консултации и правото на участие.

Изпълнителният комитет обсъди и отправя призив към всички организации-членки за активно участие и реализация на европейските синдикални кампании "За силно колективно договаряне", "За повече демокрация на работното място", "Изграждане на синдикална сила".

В заключение Изпълнителният комитет прие план-графика за подготовката и провеждането на Конгреса на Industriall Европа през 2020 г.

До тогава ще се проведе едно редовно заседание на Изпълнителния комитет през ноември в Хелзинки. а при необходимост за приеменето на окончателната редакция на документите на Конгреса, ще се провед извънредно заседание през м. април 2020 г.

Графикът предвижда Работните групи по подготовката на основните документи да приключат работа до 31 януари 20120 г. При необходимост за приеменето на окончателната редакция на документите на Конгреса, ще се проведе извънредно заседание през м. април 2020 г.   

Конгресът ще се проведе от 26 до 28 май 2020 г. в Солун, Гърция.

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач