Предизвикателства


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Индустриалната политика на НФТ ”Химия и индустрия” се основава на отговорния социален диалог и загриженост за развитието на нашия перспективен, стратегически и високотехнологичен сектор на индустрията

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА НФТ "ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ"

Индустриалната политика на НФТ ”Химия и индустрия” се основава на отговорния социален диалог и загриженост за развитието на нашия перспективен, стратегически и високотехнологичен сектор на индустрията, като:  
- Преодоляване на крайния либерализъм на бизнеса и развитие на индустриалната демокрация;
- Утвърждаване на европейски стандарти на социален диалог в основата на индустриалните отношения и управлението на човешките ресурси в химическия сектор;
- Консултиране на програмите за трудова заетост, осигуряване на справедливи критерии за подбор при оптимизацията, редукцията на работната сила, движение на персонала и гъвкавата заетост;
- Преговори и договаряне на механизмите на съпътстващата квалификация, преквалификация, професионална подготовка и растеж;
- Социален диалог в политиката по работни заплати, защита и растеж на доходите, възстановяване на реалните доходи и развитие на по-висока платежоспособност;
- Възстановяване на ефективното договаряне на работните заплати в предприятията и преодоляване тенденцията, системите за формиране на работната заплата да излизат от колективните договори;
- Съобразяване на политиката по работни заплати с пренебрегваните икономически индикатори на растеж, производителност, квалификационното равнище, нова организация на труд и преструктуриране на персонала, като фактори на заплащането на труда;
Политиката на НФТ”Химия и индустрия” в осигуряването на безопасност и здраве при работа се основава на комплексния подход за прилагане на новите стандарти, устойчиво развитие и ефективност в химическата промишленост.
- Активна работа по осигуряване на своевременна информация за промените в нормативната база в областта на безопасността и здравето при работа, за проекти за безопасността и здравето на работното място и анализите на инспектиращите органи;
- Подкрепа и съдействие на контролните органи за безкомпромисни действия спрямо работодатели, които не предприемат реални действия за осигуряването на безопасен и здравословен труд в своите предприятия;
Посоките на развитие на индустриалната демокрация и преодоляването на ултралибералните представи на бизнеса, се намират в основата на политиката на НФТ “Химия и индустрия” за социален диалог, колективно договаряне и управление на конфликтите:
- Утвърждаване на синдикалното начало в социалния диалог и индустриалните отношения, разширяване влиянието върху работническото представителство и възможностите на социалния диалог в управлението на човешките ресурси;
- Усъвършенстване на методическото подпомагане на колективното трудово договаряне, чрез консултиране и изработване на проектите на КТД на ниво предприятие или на отделни споразумения по отделни въпроси на колективното трудово договаряне;
- Методическото подпомагане на колективните трудови спорове,  консултиране и изработване на проекти на споразумения на ниво предприятие;
- Разширяване на възможностите за защита на трудовите и синдикални права с алтернативни форми и средства – доброволен арбитраж, споразумения и извън съдебни процедури, уведомяване на международни синдикални и правораздавателни организации;

НФТ “Химия и индустрия” продължава реализацията на приоритетите за укрепване и развитие на организационните структури на регионално и браншово равнище, консолидиране на кадровия ресурс с вложен висок потенциал, постепенно концентриране на финансовия ресурс на синдиката, приближаване на помощта и консултирането до синдикалните организации и членовете, утвърждаване на съзнанието за солидарност в действията, взаимопомощта и задълженията, с все по-ясно съзнание, значимост и влияние в гражданското общество.
- Развитие на процесите на организационни и структурни промени и  консолидацията на основните структури, като неизбежна потребност в КНСБ и търсене на нови решения на консолидация и интеграция на териториалните органи;
НФТ “Химия и индустрия” оценява изключителната важност на синдикалното обучение като основно средство за квалификация на своите членове и формиране на активни нагласи за участие в процесите на реформиране, както и като силен мотивационен фактор за членство в синдиката. Утвърждаване на синдикалното обучение като основен приоритет и редовна практика на синдикалните структури – на НФТ “Химия и индустрия” и синдикалните организации;
- Разширяване базата на синдикалното обучение и максимално използване знанията и възможностите на подготвените и добре обучени синдикални функционери по места;
- Обучение на новоизбрани лидери в базовите организации – основни права, мотивация, преговори, комуникации, колективно договаряне, управление на конфликти;
НФТ “Химия и индустрия” поддържа политиката за по-тясно интегриране в международното синдикално движение и особено членството ни в Международната и Европейската федерация на миньорите, химиците и енергетиците – ICEM/ЕМСЕF, за укрепване синдикалното доверие и взаимодействието със синдикалните ни колеги от скандинавските страни, Западна и Централна Европа, и Балканските страни.
- Изучаване и прилагане на европейския синдикален опит, европейските стандарти и добри практики в областта на индустриалните отношения и условията на труд;


«СОЛИДАРНИ И СИЛНИ ЗАЕДНО В СОЦИАЛНА ЕВРОПА»

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач